НУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Начално училище в село Борец

Документи за учебната 2022-2023 г.

Прикачени документи

Вътрешни правила за реда и условията при командировка в страната и чужбина в НУ "Свети Свети Кирил и Методий", с. Борец
Правила за вътрешно подаване на сигнали в НУ "Свети Свети Кирил и Методий", с. Борец
Заповед № РД-10-298/20.04.2023 г. за определяне ЗДУД за служител, отговарящ за разглеждането на вътрешно подадени сигнали в НУ „Свети Свети Кирил и Методий“, с. Борец.
Годишен план за учебната 2022-2023 година
План за работа на училищния координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на "Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование"
План за противодействие на училищния тормоз за учебната 2022-2023 година
План за защита при бедствия на пребиваващите в НУ „Свети Свети Кирил и Методий” през учебната 2022-2023 год
Правилник за дейността
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2022-2023 учебна година
Мерки за повишаване на качеството на образованието 2022-2023 година
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022-2023 година
План-програма за БДП
План за ралота на Комисията по безопасностна движението по пътищата за учебната 2022-2023 година
Етичен кодекс на общността
Годишна програма за целодневна организация на учебния ден 2022-2023 година
Училищен учебен план за IVклас за учебната 2022-2023
Училищен учебен план за III клас за учебната 2022-2023
Училищен учебен план за II клас за учебната 2022-2023
Училищен учебен план за I клас за учебната 2022-2023 година