НУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Начално училище в село Борец

Документи за учебната 2021-2022 г.

Прикачени документи

План за работа на училищния координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на "Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование"
План за противодействие на училищния тормоз за учебната 2021-2022 година
План за защита при беедствия на пребиваващите в НУ "Свети Свети Кирил и Методий" през учебната 2021-2022 година
Правилник за дейността
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2021-2022 учебна година
Мерки за повишаване на качеството на образованието 2021-2022 учебна година
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2021-2022 година
План за работата на Комисията по безопасност на движението по пътищата за учебната 2021-2022 година
Етичен кодекс на общността
Годишна програма за целодневна организация на учебния ден 2021-2022 учебна година
Училищен учебен план за IV клас на учебната 2021-2022 година
Училищен учебен план за III клас за учебната 2021-2022 година
Училищен учебен план за II клас за учебната 2021-2022 година
Училищен учебен план за I клас за учебната 2021-2022 година
Годишен план